آتوسا mermaid

(marall77 )

"باید قمار باز باشی تا بفهمی..
فرق است میان باختن و بد باختن...!!"