آتوسا mermaid

(marall77 )

آتوسا mermaid

2 سال پیش و 10 ماه قبل

"باید قمار باز باشی تا بفهمی..
فرق است میان باختن و بد باختن...!!"