• نام گروه:
    علی پاکدل و شما دوستان عزیز ( ali110 )
  • درباره گروه:
    گروه دوست داشتنی ها//عاشق ها//باغیرت ها//با معرفت ها//خوش تیپ ها//دختر پسر ها//وووووو امید وارم هر کجا هستند دوستان عزیزخوب خوش موفق باشید /// انشا الله // مضوع گروهم هرچه دوست دارید....
  • شماره تماس:
  • یاهو:
  • ایمیل:
  • وب‌سایت:
سینا پیروتی :
من چشم دارم
چرا که تو را مي‌بينم
گوش دارم
چرا که تو را مي‌شنوم
و دهان
چرا که تو را مي‌بوسم

آيا چشم‌ها و گوش‌هاي من است
آن‌گاه که تو را
نمي‌بينم
نمي‌شنوم
و آن
دهان من است
آن‌گاه که تو را
نمي‌بوسم ؟

اريش فريد
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 0 قلب
سینا پیروتی :
من پيوسته از تو گريخته ام
و به اتاقم ، کتابهايم ، دوستان ديوانه ام
و افکار ماليخوليائي ام پناه برده ام
قبول دارم که کله شق بودم
اما تو هم همواره فقط در پي اثبات سه چيز بودي :
اول آنکه در اين ارتباط بي تقصيري
دوم آنکه من مقصرم
و سوم ، با بزرگواري تمام حاضري مرا ببخشي

فرانتس کافکا

پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 29 قلب
سینا پیروتی :
چه بر سر من آمده
ديگر از دوريت نمي ترسم
از اينکه نيستي
و از ترس نبودنت نمي هراسم و نمي ميرم
چه بر سرم آمده
که به وقت خدا حافظي
اينچنين بي باک
از تو روي بر ميگردانم
و از ترس دلتنگي و دوري
بارها و بارها سر بر نمي گردانم
راستي تو بگو
چه بر سر من آمده

تريستان تزارا

پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 1 قلب
سینا پیروتی :
تنها چيزي که قادر است
اراده آهنين شما زن ها را در هم بشکند
عشق است

آلبا دسس پدس

پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 25 قلب
سینا پیروتی :
وقتي مي گويم :
ديگر به سراغم نيا
فکر نکن که فراموشت کرده ام
يا ديگر دوستت ندارم ، نه
من فقط فهميدم :
وقتي دلت با من نيست
بودنت مشکلي را حل نمي کند
تنها دلتنگ ترم ميکند

رومن گاري

پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 23 قلب
سینا پیروتی :
چيزي نخوان بانوي شايسته
ترانه هاي غمگين
در وصف خاموشي عشق را چال کن
کنار غم هايت و
آواز عشق هاي گذشته را ساکت کن

بخوان ترانه اي
براي خوابي کشدار از عاشقاني که
مردند و تمام عشق شان
در گورهايي خوابيد
ببين که
حالا نَفَسِ عشق به شماره افتاده

جيمز جويس
پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 1 قلب
سینا پیروتی :
هيچ باراني را به ياد ندارم
جز آن باراني
که زير چتر تو بودم و
خيس‌ام کرد

لطيف هلمت
پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 2 قلب
سینا پیروتی :
از آنٍ تو نيستم
گم نيستم در تو
گم نيستم
اگر چه مي خواهم
گم باشم چون کورسوي شمعي در آفتاب
گم باشم چون دانه ي برفي در آب

دوستم داري
و هنوز هم تو
شادي شاداب و روشن مني
و من
مني که هنوز مي خواهد
گم باشد چون نوري در نور

آه
غرقه ام کن در ژرفناي دوست داشتن
رهايم کن
از دانستن
کور و کر بر جايم بگذار
رها شده در طوفان عشق
همچون شمعي حقير در مسير باد وزنده

سارا تيس ديل

پسندیده اند :
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 1 قلب
سینا پیروتی :
به مـــــــن یـــــــــــــــاد بده انسان مدرنـــــــــی باشــــــــــــم
وهربار که دلتنــــــــــــــگت میشــــــــــــوم…
به جـــــــــــــــــــــــای اشــــــــــــــــک و بغـــــــــــــــض
به این جملــــــــــه اکتفا کنـــــــــــــم
که هوای بـــــــــــــد این روزها آدم را افســــــــــــــــــــرده میکنــــــــــــــــــــد…
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 0 قلب
سینا پیروتی :
وقتي که تو
اين شعر را بخواني
شايد من در شهر ديگري باشم

شعري که از پاييزي تلخ
و عشقي که به عبث مي پيمود
سخن مي گفت

شعري که در بادها مي وزيد
و چنان اعلاميه هاي
پخش نشده
برتکه هاي کاغذ
نوشته شده بودهمانند مسافري
که به سفري دور و تنها
آماده بود

زيرا که مرگ
قايقي سفيد رنگ بود
قايقي غرق شده که تمام درياهاي سياه
او را مي خوانند

مرگ
شکل ستاره هاي خاموش
و آدرس هايي پاره
مرگ
شبيه چمنزاري سوخته بود

وقتي که تو
اين شعر را بخواني
شايد من در شهر ديگري باشم

بهجت آیسان
5 ماه پیش, 1 هفته - گزارش - 0 قلب
  •